662-190-529

 

W poprzednim wpisie bloga omówiliśmy definicję nieruchomości rolnej. Było to swoiste wprowadzenie do tematu możliwości zakupu ziemi rolnej w obowiązującym stanie prawnym w Polsce. Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu, który odpowie na pytanie: Jak kupić ziemię rolną nie będąc rolnikiem w 2019 roku?

 

Tak jak wspominaliśmy we wcześniejszym artykule, na wszystkie pytania dotyczące obrotem ziemią rolną odpowiada Ustawa Rolna. W polskim prawie obrót ziemią rolną jest ograniczony i kontrolowany przez Państwo. Ustawa nakłada nie tylko ograniczenia ilościowe co do powierzchni nieruchomości, ale również dowiemy się z niej komu będzie trudniej nią obracać. Oczywiście najmniej restrykcyjnie przepisy odnoszą się do rolników, którzy spełniają odpowiednie, wymienione w ustawie warunki. Jednocześnie Ustawa Rolna nie zamyka szansy na zakup gruntu rolnego przez nie rolnika.

 

Jak kupić ziemię rolną nie będąc rolnikiem w 2019 roku ?

Ustawa Rolna mówi, że nabycie nieruchomości rolnej, której powierzchnia nie przekracza powierzchni 300 ha użytków rolnych przez inne osoby niż rolnicy indywidualni również może mieć miejsce, lecz wyłącznie za zgodą Prezesa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który wydaje zgodę lub odmowę w drodze wydania decyzji administracyjnej. Procedura zakupu wiąże się w związku z tym z przymusem wystąpienia z wnioskiem o udzielenie przedmiotowej zgody. Kto o taką zgodę może  wystąpić? Zarówno nabywca jak i zbywca. Jeżeli zrobi to kupujący to droga do zakupu nieruchomości rolnej komplikuje się, ponieważ nabywca musi wykazać, że posiada wykształcenie rolnicze lub odpowiedni staż w pracy w rolnictwie i zobowiąże się do zamieszkiwania w gminie na terenie, której znajduje się nieruchomość przez co najmniej pięć lat. Dlatego aby kupić ziemię rolną nie będąc rolnikiem warto skorzystać z opcji złożenia wniosku przez zbywcę nieruchomości rolnej. Wówczas cały proces staje się łatwiejszy, jednak sprzedający nieruchomość musi wykazać, że bezskutecznie próbował sprzedać nieruchomość rolną w ręce rolnika indywidualnego. Może być to dowód wykupienia ogłoszenia prasowego/internetowego ogłaszającego zamiar sprzedaży gruntu rolnego.

 

Zakup ziemi rolnej – dalsze wnioski, dokumenty
Niezależnie od tego jaką drogę składania wniosku obejmiemy cała procedura kupna ziemi rolnej przez nie rolnika w 2019 roku i jak się zanosi w latach kolejnych wymaga składania kolejnych dokumentów. Do obowiązków nabywcy należy złożenie rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej. Jest to oświadczenie składane na piśmie, którego wiarygodność najlepiej potwierdzić przez organizację społeczno – zawodową rolników, którą jest Izba Rolnicza. Można również dołączyć opinię Ośrodka Doradztwa Rolniczego działającego na terenie na jakim położona jest nieruchomość. Opinia ta wydawane jest do opisu założeń do prowadzenia działalności rolniczej, czyli ogólnie rzecz biorąc planu jaki mamy na wykorzystanie nieruchomości.

 

Jednak wróćmy na chwilę do rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej. Co to właściwie jest? Podajemy w niej informację o swoim doświadczeniu w rolnictwie lub jej braku. Jeżeli oświadczenie jest prawdziwe a doświadczenie lub związki z rolnictwem mamy, wówczas nie będzie problemu z uzyskaniem potwierdzenia takiego stanu rzeczy z Izby Rolniczej. Teoretycznie, jeżeli delegaci IR nie będą mogli potwierdzić takich kwalifikacji to opinii nabywca nie powinien otrzymać. Jednak w prawie znajdują się pewne luki i braki. W związku z tym przytoczymy tu pewien przykład, pochodzący ze strony www Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Dolnośląska IR stwierdza jasno, że nie można ograniczać osób, które dają rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej jedynie do tych, które mają doświadczenie w rolnictwie. Według jej przedstawicieli prowadzenie w właściwy sposób chociażby działalności gospodarczej usługowej bądź produkcyjnej daje możliwość składania rękojmi i pozytywnego jej zaopiniowania.

Bardzo ważną częścią wniosku o możliwość zakupu ziemi rolnej przez nie rolnika w 2019 roku jest wspomniany już powyżej opis założeń do prowadzenia działalności rolniczej na danej nieruchomości. Należy wziąć w tym miejscu pod uwagę definicję działalności rolniczej, która daje nam szeroki wachlarz możliwości. Za działalność rolniczą jest uważana produkcja roślinna i zwierzęca. Nie oznacza to jednak, że musimy hodować zwierzęta lub uzyskiwać plony z produkcji roślinnej. W ramach produkcji roślinnej mogą powstawać lub być utrzymywane tzw. użytki zielone, zajęte pod uprawę traw lub innych roślin pastewnych. Takie grunty można wykorzystywać jako tereny do wypasu lub też kosić porastającą je roślinność na kiszonki lub siano.